08308275

Investment Objects

Aquabygg-gruppen är en  företagsgrupp med ett starkt intresse för att i egen regi starta nya projekt i bygg- och fastighetsbranschen. Gruppen består av tre bolag: Aquabygg AB, Aquabygg Entreprenad AB och Aquabygg Investment AB.  Genom olika kompetenser hos dessa bolag har gruppen full kapacitet att driva och genomföra såväl mindre som större projekt inom bygg och fastighetsutveckling. Backom oss har vi ett antal lyckade satsningar och är på jakt efter ständigt nya objekt och möjligheter. Vår verksamhet går ut på att förvärva, förädla och sälja bostadsrätter och/eller att förvärva komersiella lokaler och bygga om dem till bostäder. En annan gren av verksamheten syftar på nyproduktion: att bygga bostäder och bostadskolonier på egen mark.

Aquabygg-gruppen är på väg att bilda en eller flera investerarteam och för den skull söker kontakt med seriösa och finansiellt starka aktörer som är intresserade av att vara med och investera i fastighetsutvecklingssektorn.

Kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsprojekt och investerarstruktur.

Ring Andreas, tel 073-513 35 62. 


The Aquabygg Group is a group of companies with a strong interest in initiating new projects in the construction and real estate industry. The group consists of three companies: Aquabygg AB, Aquabygg Entreprenad AB and Aquabygg Investment AB. Through the different skills of these companies, the group has the full capacity to run and implement both smaller and larger projects in construction and property development. We have a number of successful enterprises/businesses behind us and we are permanently looking for new objects and opportunities. Our business is about acquiring, refining and selling condominiums and / or acquiring commercial premises and rebuilding them to homes. Another branch of the activity is aimed at new production: to build houses and housing colonies on our own acquired land.

The Aquabygg Group is about to create an investment team, one or several ones, and for that reason is seeking contact with serious and financially strong players who are interested in participating in the projects and investing in the real estate development sector.

Contact us for more information on current investment projects and on investment structure.

Please call Andreas, 073-513 35 62.